Husforsikring

Dit hus er rammen om din hverdag, og selvom du passer godt på det, kan der opstå mange uforudsete situationer som husejer. Med en husforsikring hos Concordia Forsikring får du økonomisk tryghed og hurtig hjælp, hvis der sker skade på dit hus.

 

Hvad dækker en husforsikring?

En husforsikring dækker, hvis der sker skade på dit hus som følge af eks. brand, kortslutning, lynnedslag, storm, skybrud, tyveri eller hærværk.

Derudover dækker forsikringen rørskade, brud på glas og sanitet, husejeransvar, retshjælp og genhusningsudgifter, når en dækningsberettiget skade gør huset ubeboeligt i en periode.

Du har mulighed for at udvide husforsikringen med følgende dækninger:

 • Svampe-, råd- og insektskadeforsikring
 • Skjulte rør, kabler og stikledningsforsikring
 • Udvidet vandskadeforsikring
 • Skadedyrsforsikring

Vi forsikrer dit hus til nyværdi. Det betyder, at erstatningen opgøres uden fradrag på grund af husets stand og alder. På udvalgte bygningsdele vil der være fradrag for alder – det gælder eks. hårde hvidevarer.

Husforsikringen omfatter selvfølgelig dit hus, men også andre bygninger på din grund, f.eks. udhus, garage, carport, overdækket terrasse og drivhus.

Se produktarket for vores parcelhusforsikring

Grunddækning

Bygningsbrand

Husforsikringen dækker skader på dit hus, der skyldes brand, eksplosion, lynnedslag, kortslutning eller andre el-skader.

Dækker bl.a.:

 • Brand, herunder genstande der bortkommer i forbindelse med en brand og skade som følge af slukningsvand, bortkomne genstande og brandslukningsskade
 • Lynnedslag i huset
 • El-skader, som f.eks. kortslutning, overspænding og induktion

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader ved svidning og smeltning, f.eks. gløder fra tobaksrygning, pejs eller brændeovn
 • Sodskader, der ikke skyldes brand – herunder sod fra stearinlys
 • Skader, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller fejltilslutning

Bygningsbeskadigelse (inkl. glas og sanitet)

Husforsikringen dækker skader på huset, der opstår som følge af eks. storm, voldsomt sky- eller tøbrud, tyveri eller hærværk. Forsikringen dækker også, hvis du får brud på håndvaske, badekar, vinduesruder, glaskeramiske kogeplader eller glas i dit drivhus.

Dækker bl.a.:

 • Skader, der skyldes storm – f.eks. hvis tag eller tagsten beskadiges
 • Vandskader som følge af voldsomt sky- eller tøbrud
 • Skader forårsaget ved pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og damp
 • Frostsprængning af indvendige vand- og varmerør
 • Skader, der forvoldes ved tyveri og hærværk
 • Brud på glas og sanitet
 • ”Her og nu”-skader – dvs. pludselige skader, der sker på et tidspunkt og ikke over et tidsrum
 • Skader på glas i drivhus

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlkonstruktion eller fejlmontering
 • Nedbørsskader på byggemateriale, der opbevares udendørs
 • Skader sket ved påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier eller andre beholdere
 • Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton samt toiletter og cisterner
 • Skader forvoldt af dyr

Retshjælp

Husforsikringen inkluderer retshjælp, der i visse tilfælde dækker advokatbistand og sagsomkostninger, hvis du som privatperson havner i en retssag – både sager som rejses mod dig, og sager du anlægger mod andre.

Dækker:

 • Private retstvister, der vedrører dit hus eller dit erstatningsansvar
 • Sagsomkostninger op til 225.000 kr., herunder pålagte omkostninger som følge af retssagen samt rets- og berammelsesafgift

Dækker bl.a. ikke:

 • Hvis du ikke har rimelig grund til at føre retssag
 • Skattesager, straffesager, skilsmissesager og arvesager
 • Sager, der har forbindelse til dit erhverv
 • Rejseudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med retssagen

Kosmetiske forskelle

Husforsikringen hjælper med at rette op på kosmetiske forskelle efter en dækningsberettiget skade. 

Hvis du eks. får en rørskade på badeværelset, og nogle af fliserne i gulvet ødelægges i forbindelse med reparation af røret, kan du vælge at udskifte de resterende fliser på gulvfladen i rummet. 

Forsikringen dækker to tredjedele af udgifterne til udskiftning, mens du selv betaler den resterende tredjedel.

Dækker:

 • Kosmetiske forskelle på fliser eller klinker i bad- og toiletrum, bryggers og køkken-alrum efter dækningsberettiget skade
 • Kosmetiske forskelle på glas og sanitet efter dækningsberettiget skade

Husejeransvar

Husforsikringen indeholder en ansvarsforsikring, der dækker, hvis du som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom bliver erstatningsansvarlig for skade på andre personer eller andres ting.

Dækker:

 • Dit erstatningsansvar over for andre personer og deres ting, hvis skaden vedrører den forsikrede ejendom og dens pasning

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader på dine egne ting
 • Skader på ting i forbindelse med anlægs- og byggearbejde
 • Skader forvoldt af hunde
 • Skader, du laver i påvirket tilstand

Genhusning

Husforsikringen dækker genhusningsudgifter, når en dækningsberettiget skade gør huset midlertidig ubeboeligt.

Dækker bl.a.:

 • Leje af erstatningsbolig – hvis du f.eks. bor midlertidigt hos familie eller venner, har du mulighed for at få en godtgørelse på 5.000 kr. pr. måned og op til 60.000 kr. i alt for perioden. Vi kan også i fælleskab finde en midlertidig boligløsning, hvor vi betaler huslejen over for udlejer
 • Udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af privat indbo, hvis en skade gør dit hus ubeboeligt
 • Dokumenteret tab af lejeindtægt for udlejet værelse eller bolig

Dækker bl.a. ikke:

 • Medudgifter eller huslejetab ved forsinkelse af skadeudbedring, hvis du selv er skyld i forsinkelsen

Tilvalgsdækninger

Svampe-, råd- og insektskadeforsikring

Hvis du udvider din husforsikring med en svampe-, råd- og insektskadeforsikring, får du dækket skader på dit hus, som skyldes angreb af trænedbrydende svamp og råd samt træ- eller murødelæggende insekter.

Dækker bl.a.:

 • Svampe- og rådskader på murværk og bygningsdele af træ – inkl. vinduer og døre 
 • Skader på murværk og bygningsdele af træ, som skyldes insekt- eller svampeangreb, hvis skaden medfører svækkelse af bære- eller funktionsevne

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader af kosmetisk art, f.eks. blåsplint eller skimmelsvamp
 • Skader på bindingsværk eller pudsede træ-ydervægge
 • Skader på tagudhæng
 • Skader i åbne trækonstruktioner, som er udsat for vind og vejr – det kan f.eks. være trapper, terrasser og pergolaer

Skjulte rør, kabler og stikledningsforsikring

Forsikringen giver dig fuld dækning for skader på skjulte rør, kabler og stikledninger.

Du får dækket udgifter til at spore utætheden, til at skifte det beskadigede rør samt den eventuelle skade, som utætheden i øvrigt har forårsaget. Erstatningen ydes uden fradrag som følge af rørenes alder.

Herudover har du også mulighed for at få dækket kosmetisk skade, f.eks. udskiftning af ubeskadigede fliser, klinker, gulvplanker, paneler m.v.

Dækker bl.a.:

 • Reparation af utætheder i skjulte rørinstallationer, i slanger bag indbyggede hårde hvidevarer og i el- og svagstrømskabler. Du får også dækket de bygningsbeskadigelser, som reparationen måtte medføre
 • Reparation af skade på udvendige rør, ledninger og kabler, herunder kloakledninger
 • Udgifter til godkendt fejlfinding

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader på rør i olie-, jordvarme- og gasfyrsunits samt varmevekslere
 • Skader på rør, kabler og stikledninger, der ikke er i drift

Udvidet vandskadeforsikring

Med en udvidet vandskadeforsikring får du eks. dækket skader, der skyldes udsivning fra synlige rørinstallationer, indtrængende nedbør samt opstigning af grund- og kloakvand.

Dækker bl.a.:

 • Skader som følge af udsivning fra synlige installationer samt akvarier og beholdere med mere end 20 liter vand
 • Skader som følge af vand, der trænger ind i huset – herunder fygesne
 • Skader som følge af opstigende grund- og kloakvands, som ikke skyldes sky- eller tøbrud
 • Skader, som skyldes tab af vand og olie i forbindelse med skade på rør eller stikledninger 

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader som følge af vand, der trænger ind i huset gennem åbne vinduer eller døre
 • Skader, som skyldes kondens eller grundfugt
 • Lugtgener
 • Skader som skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering

Skadedyrsforsikring

Med en skadedyrsforsikring er du sikret hjælp til reparation eller udskiftning af bygningsdele, der ødelægges af skadedyr – det kan f.eks. være rotter, mus, mår eller flagermus. 

Du får desuden dækket 50 % af udgiften til at etablere rottespærre efter en skade, ligesom forsikringen dækker bekæmpelse af skadedyr. 

Dækker bl.a.:

 • Skader på huset, som skyldes skadedyr
 • Bekæmpelse af skadedyr, som kan udgøre sanitær gene indendørs
 • 50 % af udgifterne til at etablering af rottespærre efter en skade

Dækker bl.a. ikke:

 • Udgifter til forebyggelse af skadedyr
 • Genhusning og huslejetab
 • Rottebekæmpelse – da det er en kommunal opgave

En husforsikring, der dækker dine behov

Med en husforsikring hos Concordia Forsikring kan du føle dig tryg – og være sikker på at både dit hus, din have, din garage og dit drivhus er godt dækket.

Ikke to huse er ens, og det er de mennesker, der bor der og gør det til et hjem, heller ikke. Derfor hjælper vi dig med at skræddersy en husforsikring, der passer til dit hus og dine behov. Det gælder uanset, om du bor i et gammelt parcelhus, et mindre rækkehus eller et helt nybygget familiehus.

Husforsikring med god grunddækning

Vores husforsikring giver dig en solid grunddækning og sørger for, at din bolig er dækket mod mange forskellige typer af skader – bl.a. brand, lynnedslag, storm, skybrud, tyveri og hærværk.

Derudover dækker forsikringen rørskade, brud på glas og sanitet, husejeransvar, retshjælp, kosmetiske forskelle samt genhusningsudgifter, når en dækningsberettiget skade gør huset midlertidig ubeboeligt.

Hvis du ønsker en endnu mere omfattende dækning, har du naturligvis mulighed for at udvide din husforsikring. Du kan bl.a. tilvælge svampe-, råd- og insektskadeforsikring eller udvidet vandskadeforsikring. Vi giver dig god, personlig rådgivning og hjælper med finde den rette forsikringsløsning til dig og dit hus.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en husforsikring?

Prisen på en husforsikring afhænger bl.a. af følgende faktorer:

 • Husets grundareal
 • Antallet af etager i huset
 • Husets alder og beliggenhed

Derudover har selvrisikoen samt dit valg af tillægsdækninger betydning for forsikringens pris. Hvis du kun vælger grunddækningerne, får du naturligvis en lavere præmie, end hvis du vælger at udvide din husforsikring med én eller flere tillægsdækninger. 

Som Totalkunde kan du få en billigere husforsikring – vi giver dig nemlig 10 % samlerabat på dine forsikringer. Ønsker du en pris på husforsikring, kan du bestille et uforpligtende forsikringstilbud.

Hvornår skal husforsikringen tegnes?

Der er ikke egentlige regler for, hvornår forsikringen skal tegnes. Sælgeren af et hus kan dog ikke opsige sin husforsikring, før du tegner en ny forsikring på huset.

I forbindelse med køb af hus, bør du derfor altid tegne husforsikring, inden du overtager huset – eller får råderet over huset, hvis dispositionsdatoen ligger før overtagelsesdatoen. 

Er husforsikring lovpligtig?

Nej, en husforsikring er ikke lovpligtig.

Hvis du har lån i ejendommen, vil din bank eller dit realkreditinstitut stille krav om, at du har en bygningsbrandforsikring – og denne dækning er typisk en del af husforsikringen. Bygningsbrandforsikringen er en garanti for, at banken får sine penge, hvis dit hus går til i en brand.

Selv om en husforsikring ikke er lovpligtig, er den et stort sikkerhedsnet for dig som husejer. Med forsikringen undgår du at skulle betale hele regningen selv, hvis der sker skade på dit hus.

Er det samme forsikring, der dækker både hus og indbo?

Nej, der er tale om to forskellige forsikringer. Der findes ikke én samlet privatforsikring, som dækker skader på både ejendom og indbo.

En husforsikring dækker skader på huset (på selve bygningen og bygningsdelene), mens en indboforsikring dækker skader på og tyveri af dine personlige ejendele (ting, du opbevarer i dit hus).

Vi anbefaler altid, at du tegner både en husforsikring og en indboforsikring. Hvis der f.eks. sker indbrud i dit hus, og du kun har indboforsikringen, så er det udelukkende de stjålne ting, du får dækket – ikke de skader, som indbrudstyvene har forvoldt på huset i forbindelse med indbruddet.

Du kan læse mere om vores indboforsikring eller bestille et uforpligtende forsikringstilbud – så hjælper vi dig med at tjekke, om du er ordentlig dækket. 

Hvad er forskellen på ejerskifteforsikring og husforsikring?

En ejerskifteforsikring dækker udbedring af skjulte skader, som ikke er anført i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Det vil sige skader, der var til stede i boligen ved overtagelsen, men som køber ikke kendte til på tidspunktet.

En husforsikring dækker derimod skader, der opstår, efter køber har overtaget huset. Det vil sige skader, der ikke skyldes bygge- eller konstruktionsfejl, men i stedet vejrforhold, brand eller lignende. 

Hvad betyder stikledning?

En stikledning fører strøm fra elnettet til en ejendom, og den vil typisk gå fra mast eller kabelskab ind til installationerne i din bolig.

Skal jeg opsige min husforsikring, når jeg har solgt mit hus?

Nej, det skal du ikke.

Det er købers forsikringsselskab, der skal opsige den nuværende forsikring på huset. Hvis du har solgt dit hus gennem en ejendomsmægler, vil mægleren typisk sørge for, at husforsikringen bliver opsagt i samråd med køber.

Er byggematerialer dækket af min husforsikring?

Nej, din husforsikring dækker ikke, hvis byggematerialer bliver stjålet eller beskadiget – ej heller, hvis der sker skade som følge af byggeriet. Her skal du i stedet have en entrepriseforsikring

Dækker forsikringen indtrængning af vand ved f.eks. ovenlysvindue?

Husforsikringen dækker, hvis du har tegnet udvidet vandskadeforsikring, eller hvis det i øvrigt er en dækningsberettiget skade, der er årsag til, at vandet trænger ind.

Hvornår skal jeg have en entrepriseforsikring?

Hvis du skal bygge nyt hus, bygge til eller bygge om, er det en god idé at sikre dig med en entrepriseforsikring.

Forsikringen dækker skader i forbindelse med byggeri og skal tegnes, inden byggeprojektet begynder.

Har I bestemte håndværkere, jeg skal benytte i forbindelse med en skade?

Vi har ingen faste samarbejdspartnere, så du er velkommen til at kontakte en håndværker efter eget valg og derefter sende os et prisoverslag.

Hvornår betragtes regnvejr som skybrud?

Definitionen på skybrud er ”usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på over 15 mm på 30 minutter, eller når vandmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb”.

Derfor skal du vælge Concordia Forsikring

Forsikring handler om, at du og din familie skal være sikret bedst muligt, hvis livet pludselig tager en drejning. Det vigtigste for os er at gøre din hverdag mere tryg, og vi er her for at hjælpe dig. Tag vores ord for det – men endnu bedre, tag vores kunders ord for det.

Stella L. Nielsen
Adm. direktør

Få et forsikringstilbud

Hos Concordia Forsikring er forsikringstilbud altid personlige – og skræddersyet til at matche dine behov. Udfyld formularen og bliv kontaktet af en rådgiver. Så finder vi sammen ud af, hvordan du bliver sikret bedst muligt.