Ønsker du at klage?

Det er vigtigt for os, at vi lever op til vores kunders forventninger, og hver eneste kunde føler sig godt behandlet. Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået hos os, får du her et overblik over, hvilke muligheder du har for at klage.

Hvis du har behov for at klage

Hos Concordia Forsikring gør vi vores bedste for at leve op til dine forventninger som kunde, og det ligger os meget på sinde at give vores kunder den bedst mulige rådgivning og behandling. Der kan dog stadig ske fejl eller misforståelser – eller du kan være uenig i en afgørelse, vi har truffet.

Skulle du komme i en situation, hvor du har behov for at klage til selskabet over forhold vedrørende dine forsikringer hos os, da har du følgende klagemuligheder:

 

Første henvendelse vedrørende klage

Klager vedrørende afgørelser truffet i skadesager anmeldt til din forsikring:

Kontakt vores skadeafdeling på 63 14 44 44 eller send en e-mail. Mærk e-mailen med ”Klage”.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os pr. brev ved fremsendelse til:

Concordia Forsikring as. 
Tietgens Allé 112-114 
5230 Odense M

Alle skriftlige klager bedes indeholde følgende: 

 • Navn
 • Skadenummer
 • Oplysning om hvad du klager over
 • Kopi af relevant materiale

Senest 3 arbejdsdage efter skadeafdelingen har modtaget din klage, modtager du bekræftelse på modtagelsen med nærmere angivelse af forventet sagsbehandlingstid. 

Klager vedrørende køb af forsikring, markedsføring, omkostninger/gebyrer m.v.:

Kontakt vores kundeservice på 63 14 44 44 eller send en e-mail. Mærk e-mailen med ”Klage”.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os pr. brev ved fremsendelse til:

Concordia Forsikring as. 
Tietgens Allé 112-114 
5230 Odense M

Alle skriftlige klager bedes indeholde følgende: 

 • Navn
 • Kunde- eller policenummer
 • Oplysning om hvad du klager over
 • Kopi af relevant materiale

Senest 3 arbejdsdage efter kundeservice har modtaget din klage, modtager du bekræftelse på modtagelsen med nærmere angivelse af forventet sagsbehandlingstid. 

 

Hvis du fortsat er uenig i vores afgørelse

Anmodning om behandling af klage hos selskabets klageansvarlige:

Såfremt du efter din første henvendelse fortsat er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at rette henvendelse til vores klageansvarlige i Concordia Forsikring. Den klageansvarlige vil herefter sørge for, at din klage bliver behandlet internt i selskabet.

Hos Concordia Forsikring er det adm. direktør Stella L. Nielsen, der er klageansvarlig.

Ønsker du din klage forelagt den klageansvarlige, kan du fremsende klagen pr. e-mail. Mærk e-mailen med ”Klage” og att. Klageansvarlig Stella L. Nielsen.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os pr. brev ved fremsendelse til:

Concordia Forsikring as. 
Tietgens Allé 112-114 
5230 Odense M 
Att.: Klageansvarlig Stella L. Nielsen

Alle skriftlige henvendelser til den klageansvarlige bedes indeholde følgende:

 • Navn
 • Kunde-, police- eller skadenummer
 • Oplysning om hvad du klager over
 • Kopi af relevant materiale

Senest 3 arbejdsdage efter den klageansvarlige har modtaget din klage, modtager du bekræftelse på modtagelsen med nærmere angivelse af forventet sagsbehandlingstid.

Vi skal præcisere, at ovenstående klagemulighed naturligvis ikke fratager dig muligheden for, at du kan klage til Ankenævnet for Forsikring i sager, der vedrører privatforsikringer. 

 

Ankenævnet for Forsikring

Concordia Forsikring er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Nævnet behandler klager over afgørelser vedrørende alle typer af private forsikringer, hvor du selv er kunde, samt klager vedrørende motorkøretøjsforsikringer. Erhvervskunder, herunder landbrugskunder, kan også klage, hvis deres kundeforhold ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold. Nævnet behandler også klager fra en skadelidt, som ønsker, at der til brug for afgørelsen af vedkommendes personskadesag indhentes en ny speciallægeerklæring eller attest fra en speciallæge.

Klager til Ankenævnet skal indsendes via nævnets hjemmeside www.ankeforsikring.dk. Der skal betales et mindre gebyr, inden sagen kan behandles i Ankenævnet.

Sagsbehandlingstiden er ifølge Ankenævnet for Forsikring typisk seks til otte måneder.

Selvom du klager til Ankenævnet for Forsikring, kan du fortsat efterfølgende gå til domstolene, hvis du ikke er enig i sagens afgørelse.

 

Naturskaderådet

Naturskaderådet behandler klager over forsikringsselskabernes afgørelser efter lov om visse naturskader.

Er du ikke tilfreds med eller enig i vores afgørelse i en skade forårsaget af stormflod, oversvømmelse eller tørke, kan du klage til Naturskaderådet. Inden du klager til Naturskaderådet skal du skriftligt have forsøgt at få os til at ændre vores afgørelse. Naturskaderådet skal have klagen fra dig senest 8 uger efter vores endelige afgørelse.

Naturskaderådet er udpeget af erhvervsministeren og består af en uafhængig formand og 7 andre medlemmer.

Medlemmerne repræsenterer forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier.

Du kan læse mere om klager til Naturskaderådet på www.naturskaderaadet.dk