Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Den finansielle lovgivning indeholder en række krav til mangfoldighed i bestyrelsen for virksomheder i den finansielle sektor. Læs mere om Concordia Forsikrings politik på området.

Bestyrelsen i Concordia Forsikring as. har vedtaget følgende politik for mangfoldighed i bestyrelsen i medfør af lov om finansiel virksomhed § 70, stk. 1, nr. 4.

Formål

I henhold til reglerne i lov om finansiel virksomhed har bestyrelsen vedtaget politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

Politikken skal fremme tilstrækkelig diversitet i medlemmernes kvalifikationer og kompetencer. Politikken indeholder således oplysning om, hvilke krav der stilles til medlemmernes kvalifikationer, viden og erfaring for at få den rette sammensætning af bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning

Selskabet skal ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen med mulighed for genvalg.

Mindst ét medlem af bestyrelsen skal være bosiddende i region Syddanmark samt være forsikringstager i selskabet.

Bestyrelsen skal søges sammensat således, at medlemmerne enkeltvis og samlet set har den relevante og fornødne viden samt professionelle erfaring, der modsvarer selskabets behov og sikrer en forsvarlig drift af selskabet i den aktuelle situation.

Bestyrelsen søges bredt sammensat både i forhold til medlemmernes kvalifikationer, viden og erfaring, men også i forhold til den kønsmæssige sammensætning.

Krav til bestyrelsen kvalifikationer, viden og erfaring

Ethvert medlem af bestyrelsen skal ved indtræden i bestyrelsen opfylde kravene om egnethed og hæderlighed (fit & proper) i lov om finansiel virksomhed. Vurderingen heraf foretages af Finanstilsynet på anmodning af selskabet og på baggrund af oplysninger om det tiltrådte bestyrelsesmedlem.

På baggrund af selskabets forretningsmodel, risikoprofil og kompleksitet har bestyrelsen vurderet, hvilke kvalifikationer, viden og erfaring bestyrelsen samlet set skal besidde i tilstrækkeligt omfang. Det er således bestyrelsens vurdering, at bestyrelsen samlet set skal have tilstrækkelig viden, kvalifikationer og erfaring inden for følgende områder:

  • Generel skadeforsikring, herunder produkttilsyn og -styring samt markedsforhold
  • Investering og investeringsstrategi
  • Økonomi, regnskab, budgettering, økonomistyring og finansiel rapportering
  • Reassurance
  • Bestyrelsesarbejde, ledelse og strategi
  • IT og teknologi ift. forretningsmodel
  • Solvens II/Kapitalkrav/ORSA
  • Risikostyring og risikokontrol
  • Relevant lovgivning og compliance

Det enkelte bestyrelsesmedlem skal afsætte tilstrækkelig tid til at varetage sit hverv som bestyrelsesmedlem i selskabet. Ligeledes skal medlemmet løbende foretage vurdering af, om den pågældende har afsat tilstrækkelig tid til varetagelse af sit hverv set i forhold til selskabets størrelse, organisation og kompleksitet.

Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsens sammensætning, medlemmer og disses kompetencer skal løbende og mindst én gang årligt evalueres med henblik på at sikre, at bestyrelsen lever op til og afdækker de krav, der stilles til optimal ledelse af selskabet. Retningslinjer for evalueringen fremgår af bestyrelsens retningslinje for evaluering af bestyrelsens sammensætning og kompetencer.

Ved ændring af selskabets forretningsmodel og risikoprofil skal bestyrelsen foretage vurdering af, hvorvidt bestyrelsen samlet set fortsat lever op til det fornødne, eller om de foretagne ændringer nødvendiggør ændringer af bestyrelsens sammensætning eller yderligere uddannelse af bestyrelsen.

Det er selskabets ansvar at sikre de personalemæssige og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelige muligheder for uddannelse af selskabets ledelse, herunder bestyrelsen. Dette såvel ved introduktion som ved løbende uddannelse. Bestyrelsen foretager løbende og mindst én gang årligt vurdering af behovet for yderligere uddannelse, herunder afholdelse af seminarer med fokus på særligt udvalgte områder. Eventuelle seminarer medtages således i planlægningen af bestyrelsens årshjul, hvormed der ligeledes afsættes de nødvendige ressourcer hertil.