Finanstilsynets ordinære inspektion i Concordia Forsikring as.

I december 2015 var Finanstilsynet på ordinært inspektionsbesøg hos Concordia Forsikring. Finanstilsynet har forinden da senest gennemført ordinært tilsynsbesøg i november 2011.

Ved inspektionen blev alle væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance og retningslinjer, outsourcing, reassurance, hensættelser, registrerede aktiver, det individuelle solvensbehov, investeringsprofilen, risikopåtagelse samt kapitalplan.

Finanstilsynet gennemgik selskabets forsikringsforretning, herunder selskabets hensættelser. Finanstilsynet vurderede, at selskabets hensættelser er tilstrækkelige.  

Gennemgang af selskabets genforsikringsprogram og strukturen heraf gav ikke anledning til bemærkninger. Concordia Forsikring genforsikrer sig primært via moderselskabet Himmerland Forsikring. Finanstilsynet konkluderede på baggrund af gennemgangen, at afdækningen af store risici er tilstrækkelige.

Concordia Forsikring havde ultimo 4. kvartal 2015 en solvensdækning på 145 pct., og Finanstilsynet vurderer, at selskabets kapital er tilstrækkelig. 

I forhold til politik for investeringsområdet fik selskabet et præciserede påbud om formuleringen af benchmark i investeringspolitikken, således det er klart defineret, hvilke benchmarks selskabet ønsker at sammenligne sine investeringsafkast med. Påbuddet for investeringspolitikken blev opfyldt allerede tilbage i december måned. Endvidere modtog selskabet en påtale for et enkelt område i forhold til tidshorisont for risikovurdering efter Solvens II-reglerne med ikrafttræden den 1. januar 2016. Dette forhold indgår i den fortsatte opgave med indfasning af Solvens II-regimet.

Bestyrelsen i Concordia Forsikring har taget Finanstilsynets reaktioner til efterretning og anser i øvrigt den ordinære inspektion for velgennemført og i godt og konstruktiv samarbejde med Finanstilsynet.

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet her