LandbrugTotal

LANDBRUGTOTAL

LandbrugTotal er en fleksibel og omfattende forsikringspakke. Forsikringen sammensættes specielt til planteproduktion, svineproduktion, mælkeproduktion eller en blanding af de forskellige produktionsgrene og er derfor skræddersyet til netop dine behov.

LandbrugTotal omfatter alle de traditionelle dækninger for bygninger, besætning, avl, driftstab osv. Herudover kan den udvides med en række specialdækninger som f.eks. bedriftsretshjælp, miljøansvar, dyreulykke, påbudsdækning/jordskadedækning, produktansvar, leverandør-/aftagerdækning samt dækning ved ventilationssvigt eller el-svigt.

  • Bolig
  • Driftsbygninger
  • Landbrugsløsøre (maskiner, traktorer, besætning og afgrøder)
  • Arbejdsskade
  • Ansvar og miljø

Læs mere

Bolig

LandbrugTotal dækker din bolig. Der vil ofte være tale om en kombination af brandforsikring med kortslutningsdækning samt forsikring for anden bygningsbeskadigelse. Desuden kan du udvide din forsikring med svampe- og insektforsikring samt udvidet rørskadeforsikring.

Driftsbygninger

LandbrugTotal tager udgangspunkt i dine bygninger, og hvordan en eventuel genopførelse skal ske efter en omfattende skade.

Du kan vælge forsikringer, der sikrer, at du kan genopføre eller reparere, og som tager højde for dine ønsker for en fremtidig anvendelse – f.eks. restværdidækning, nyværdigaranti og flytteret.

Landbrugsløsøre

LandbrugTotal dækker landbrugsløsøre – maskiner, traktorer, besætning samt afgrøder (både på rod og i beholdninger). Forsikringssummen fastsættes i samarbejde med assurandøren.Vælger du en prisstignings- og investeringsdækning, sikrer du dig en overdækning på 33 %, så du kan imødegå eventuelle udsving i noteringer og prisstigninger.

I perioden efter skaden er sket, og indtil nye bygninger er opført eller repareret, eller en genanskaffelse af besætningen er gennemført, påtager vi os risikoen for mulige værdistigninger. 

LandbrugTotal dækker typisk dine maskiner og din besætning i dine bygninger ved skader som følge af brand, tyveri, vandskade, storm og snetryk. Dækningen afhænger af din police.

Arbejdsskade

Det er lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis du har medhjælp på bedriften. Lovpligten gælder, uanset om vedkommende får løn for arbejdet. Det er vigtigt at huske, at en hyret medhjælper, som du benytter til en bestemt, afgrænset opgave (f.eks. restaurering eller opførsel af en tilbygning) ikke altid er omfattet af arbejdsskadeforsikringen, hvis du kun har tegnet forsikring for tilfældig landbrugsmedhjælp.

Ansvar og miljø

Landbrugsansvarsforsikringen friholder dig for økonomiske tab, hvis du skulle blive draget til ansvar for uheld begået i din bedrift, af dig eller dine ansatte. Du kan udvide forsikringen med en række dækninger, der kan imødegå erstatningskrav for skader på miljøet, eksempelvis den såkaldte ”påbudsdækning”, der blev indført som følge af Lov om jordforurening, hvor bedriftsejeren er forpligtet til at rense op efter forurenende udslip.

Forsikringspræmie

Prisen på LandbrugTotal afhænger af flere forskellige forhold. Kontakt os for at høre nærmere om vores LandbrugTotal pakke. Vi sørger for, at du får de råd og den vejledning, du har brug for, så du får den bedst mulige forsikringsløsning for dit landbrug.